Algemene voorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Deze algemene voorwaarden zijn op 10/03/2019 opgesteld en bevatten de informatie over onze onderneming die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt.

1. Identiteit van de Dienstverlener

Naam: Effico

Juridische vorm: Eenmanszaak

Adres van het bureau: Europawijk 2/16, 2440 Geel

Telefoon: 0489 40 46 61

E-mail: stijn@effico.be

Website: www.effico.be

Ondernemingsnummer: BE 0721 980 403

Professionele titel(s): Bouwkundig tekenaar

Land van toekenning van de titel: België

2. ERELOON VAN DE DIENSTVERLENER

2.1. Het ereloon van de Dienstverlener voor de opdracht wordt berekend als volgt:

– Forfaitaire kost: Hierin zitten besprekingen en eventuele dossierkosten

– Uurloon

– (evt Totaal prijzen)

Bij langdurende projecten zal er elke maand een tussentijdse factuur worden opgestuurd. Deze moet volgens onderstaande voorwaarde betaald worden.

2.2. Onkosten worden afzonderlijk aangerekend:

Verplaatsingen buiten een straal van 50 km van de zetel van de Dienstverlener worden aangerekend aan 0,3573 €/km.

2.3. Betaaltermijn en -voorwaarden

Alle bedragen aan de Dienstverlener verschuldigd zijn uitsluitend betaalbaar door middel van storting op het IBAN rekeningnummer BE58 3631 8451 7379 binnen de 15 werkdagen.

Elke betwisting over een ereloonnota moet binnen de 15 dagen schriftelijk aan de Dienstverlener betekend worden.

Ieder bedrag dat niet betaald is binnen de 15 werkdagen wordt automatisch en van rechtswege met 5% (met een minimum van 25,- euro), verhoogd als forfaitaire schadevergoeding en zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de termijn. Tevens is een verwijlintrest van 5% per maand verschuldigd en worden alle inningkosten aangerekend (inningskantoor, deurwaarder, advocaat).

3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER

De verplichtingen van de Dienstverlener zijn middelenverbintenissen.

4. EINDE EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst eindigt met de betaling van het saldo van het verschuldigde ereloon.

De overeenkomst eindigt ook met het overlijden van de Dienstverlener of met de vereffening van zijn vennootschap. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe aan de erfgenamen of rechtsopvolgers het ereloon voor de gerealiseerde studies te betalen.

Beide Partijen kunnen in onderling akkoord de overeenkomst beëindigen.

De overeenkomst kan ontbonden worden na ingebrekestelling en na een schriftelijke opzeg van 30 dagen, mits het betalen van het ereloon aan de Dienstverlener verschuldigd voor de gemaakte kosten en prestaties:

– Bij een ernstige tekortkoming van de andere partij;

– Bij het niet naleven van de afgesproken uitvoeringstermijn.

5. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

6. BEHANDELEN VAN CONFLICTEN

Behalve in geval van hoogdringendheid, zullen de Partijen zich onthouden elkaar te dagvaarden zonder een voorafgaande in gebrekestelling te hebben verricht. De Dienstverlener verbindt zich ertoe elke schriftelijke klacht van de Opdrachtgever binnen de 30 dagen schriftelijk te beantwoorden.

De Partijen zullen een conflict met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, minnelijk pogen op te lossen, al dan niet met de hulp van derde personen.

De rechtbanken van (Antwerpen/België) zijn bevoegd om de geschillen tussen Partijen te beslechten.

Bij een verschil van mening over de interpretatie van een clausule is de meest gunstige interpretatie volgens de algemene praktijken van het beroep in het voordeel van de Opdrachtgever toe te passen.

Woorden met hoofdletters verwijzen naar de betekenis die éénduidig in de aanhef of in de overeenkomst worden gebruikt.

De eventuele nietigheid van een contractuele bepaling of een deel van de overeenkomst leidt enkel tot de nietigheid van die bepaling en niet tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst.